Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu zaprasza na kursy i szkolenia myśliwych oraz młodzież szkolną i studentów.

Stacja Badawcza PZŁ Czempiń

Szkolenia dla myśliwych

Terminarz szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce "Aktualności"
Kursy organizowane w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu:

Wykładowcami są: prof. dr hab. Lesław Łabudzki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr hab. Dariusz Zalewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz dr hab. Marian Flis i prof.dr hab. Roman Dziedzic z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podstawowym celem kursu jest doskonalenie umiejętności oceny wieku jeleniowatych i muflonów w łowisku, oraz po dokonanym odstrzale. Uczestnicy poznają zasady oceny i weryfikują swoje umiejętności w oparciu o slajdy i materiały dydaktyczne w postaci poroży, rogów i żuchw pozyskanych zwierząt. Szczegółowo omawiane są obowiązujące w naszym kraju zasady gospodarowania poszczególnymi populacjami, w tym zasady selekcji osobniczej i populacyjnej. Ponadto uczestnicy zostają zapoznani z zasadami wstępnej wyceny medalowej najlepszych trofeów wraz z demonstracją wykorzystania niezbędnego do tego celu sprzętu pomiarowego. Swoje umiejętności weryfikują na konkretnych trofeach, nierzadko przez siebie przywiezionych.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają uprawnienia selekcjonerskie i chcą doskonalić swoją wiedzę, aby w przyszłości aktywnie włączyć się w prace komisji ocen prawidłowości odstrzału samców jeleniowatych i muflonów. Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu, a także materiały pomocnicze w postaci kopii artykułów i prezentacji komputerowych.

 

Wykładowcy: szacowanie szkód łowieckich prezentują prof. dr hab. Kazimierz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr inż. Marian Flis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie zasad szacowania szkód łowieckich w uprawach zarówno roślin powszechnie stosowanych, jak i rzadziej spotykanych, a także w płodach rolnych. Uczestnicy zostają zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi, których znajomość jest niezbędna podczas procedur związanych z szacowaniem i wypłatą odszkodowań. Poznają zasady prowadzenia dokumentacji oraz zagrożenia, jakie płyną z jej niewłaściwego przygotowania, zwłaszcza w przypadku rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Prezentowana jest metodyka służąca prawidłowej ocenie rozmiaru uszkodzenia i wielkości plonu oraz sposoby wyceny tych płodów rolnych, dla których często brak cen rynkowych. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach praktycznych na uszkodzonych uprawach.

Tematem uzupełniającym jest ochrona pól przed szkodami od zwierzyny. Prezentowane są zasady gospodarowania łowieckiego służące ograniczeniu penetracji pól przez zwierzęta łowne, a także sposoby odstraszania zwierząt od upraw. Uczestnicy poznają zasady stosowania oraz skuteczność, dostępnych w Polsce, urządzeń i preparatów odstraszających.

Z zakresu szacowania szkód łowieckich w Stacji Badawczej organizowane są dwa kursy:

* dla początkujących – przeznaczony jest dla osób, które mają choćby niewielkie doświadczenie w szacowaniu szkód i podstawową wiedzę rolniczą.

* dla zaawansowanych -przeznaczony jest dla szacujących szkody łowieckie. Głównymi celami kursu jest próba rozwiązania bieżących problemów występujących w obwodach łowieckich uczestników;szacowanie końcowe; omówienie wybranych wyroków Sądów Powszechnych- uchybienia i niedopatrzenia szacujących szkody. Szkolenie podzielone jest w zależności od konkretnych upraw, wiosną będą omawiane zboża, rzepak i łąki natomiast jesienią buraki, ziemniaki i kukurydza.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały pomocnicze w postaci prezentacji komputerowych oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, które pomaga w przyszłości w uzyskaniu kwalifikacji rzeczoznawcy lub biegłego sądowego.

Celem kursu jest przygotowanie osób odpowiadających za doskonalenie umiejętności strzeleckich wśród myśliwych. Uczestnicy zostają zapoznani z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi broni i amunicji, szkolenia strzeleckiego, a zwłaszcza z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ. Poznają czynniki decydujące o składności broni, jakości optyki i wpływające na balistykę. Podczas zajęć praktycznych na strzelnicy uczą się jak sprawdzać jej przygotowanie do zawodów i poznają podstawowe dokumenty (protokół odbioru stanu technicznego strzelnicy, regulamin zawodów, metryka strzelań). Na poszczególnych osiach strzeleckich poznają czynniki decydujące o skuteczności strzału, aby w przyszłości efektywnie doradzać mniej doświadczonym myśliwym. Uczestniczą w praktycznym szkoleniu z pierwszej pomocy przed medycznej.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które mają co najmniej 5-letnie doświadczenie w posługiwaniu się bronią i samodzielnie poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie. Kurs kończy się egzaminem pisemnym, którego zaliczenie powoduje przyznanie uprawnień instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Są one odnotowywane w dokumentacji członkowskiej PZŁ, a ich potwierdzeniem jest legitymacja wystawiana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Uczestnicy otrzymują materiał pomocniczy w formie książkowej lub prezentację komputerową.

Wykładowcami są wielokrotni laureaci mistrzostw Polski i mistrzostw Europy w szlachetnej sztuce wabienia jeleni – mgr inż. Marek Witczak i mgr inż. Andrzej Misiak z Nadleśnictwa Człopa.

Celem kursu jest popularyzacja rzadko stosowanych w naszym kraju polowań z wabikiem. Uczestnicy poznają przyrodnicze tło decydujące o skuteczności łowów na wab w odniesieniu do jeleni, rogaczy i lisów. Omawiane są czynniki decydujące o skuteczności wabienia, w tym wybór pory i miejsca na takie łowy. Większość czasu poświęcona jest na ćwiczenia praktyczne, zwłaszcza naśladowania poszczególnych rodzajów odgłosów godowych jeleni. Pomagają w tym nagrania, ale przede wszystkim pokazy przeprowadzane przez wykładowców, posiadających ogromne doświadczenie praktyczne.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poznać urok polowań „na wab”, posiadają słuch muzyczny i wabiki niezbędne do ćwiczeń, z którymi przyjeżdżają do Czempinia. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia. Większość osób nabywa te niecodzienne umiejętności, zapewniające doznania, które są dostępne ciągle tylko nielicznym myśliwym. Wielu uczestników w kolejnych latach weryfikuje swój kunszt nie tylko w lesie, ale także podczas konkursów szlachetnej sztuki wabienia jeleni lub w praktycznym sprawdzianie, jakim są mistrzostwa Polski w wabieniu drapieżników.

Celem kursu jest prezentacja wiedzy niezbędnej kandydatom na strażników łowieckich. Uczestnicy zostają zapoznani z uprawnieniami strażników łowieckich i wymaganiami kwalifikacyjnymi dla kandydatów na tą funkcję. Poznają niezbędne im elementy prawa karnego i postępowania karnego, oraz materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia. Na kursie prezentowane są zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych, jak również zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną (w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych) oraz z Państwową Strażą Rybacką. Podczas oddzielnych wykładów poznają wybrane zagadnienia z ustawy Prawo łowieckie i aktów wykonawczych z nią powiązanych a także podstawy gospodarki łowieckiej. Uczestniczą ponadto w praktycznych ćwiczeniach z pierwszej pomocy przed medycznej w nagłych wypadkach.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane pełnieniem funkcji strażnika łowieckiego powołanego lub zatrudnionego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Uczestnicy nie muszą posiadać uprawnień łowieckich. Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Każdy uczestnik kursu, o ile zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia.

W Stacji Badawczej odbywają się także szkolenia na lektorów organizowane przez Zarząd Główny PZŁ, a także dla lektorów prowadzących wykłady na kursach dla kandydatów do PZŁ.